Copyright 2021 - Erasmus Office IHU Sindos

Συμμετοχή ΑΜΕΑ στο ERASMUS+

Στο πλαίσιο του Erasmus+ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα ERASMUS και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (βήμα προς βήμα):

  • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

  • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.

  • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.

  • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

  • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 80% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους και το υπόλοιπο 20% μετά την επιστροφή τους και αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής).

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)

Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό

Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)

Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας

Φροντιστή ασθενούς

Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)

Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)

Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)

Ειδική διατροφή

Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Επισημαίνεται επίσης, ότι η ικανοποίηση των αιτήσεων δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το διαθέσιμο κονδύλι χρηματοδότησης. Εάν μια αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι μακρότερη από την αιτηθείσα.


Σχετικά έντυπα και σύνδεσμοι

Οδηγίες για μετακίνηση ατόμων με αναπηρίες ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Αίτηση Φοιτητή ΑΜΕΑ

Αίτηση Καθηγητή / Προσωπικού ΑΜΕΑ

Ν.4186 ΦΕΚ193/17-09-2013

Erasmus για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό με αναπηρίες (ΙΚΥ)

Αναζήτηση/Search

f t g m

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
Γραφείο Erasmus
Κτήριο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας-Μαιευτικής,
1ος Όροφος

Τ.Θ. 141

57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. Voice/Fax Data:

(+30) 2310 013709, 712

Contact email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Relations Office
Building of the Department of Early Childhood Care & Education, 1st floor
International Hellenic University - Alexander Campus (former ATEITh)
P.O. Box 141, 57400 Sindos, Thessaloniki, Greece